Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 Vakmanaanhuis.nl B.V.: Vakmanaanhuis.nl B.V. is een besloten vennootschap met statutaire zetel op de Pesetastraat 46, Barendrecht, Nederland.

1.2 Vakmanvinden.nl: op de website Vakmanvinden.nl worden door Vakmanaanhuis.nl B.V. offertes aangeboden aan bezoekers. Vakmanaanhuis.nl B.V. neemt deel aan het economisch verkeer, treedt naar buiten en verwerft bekendheid onder de naam Vakmanvinden.nl. Dientengevolge is Vakmanvinden.nl de handelsnaam van de rechtspersoon Vakmanaanhuis.nl B.V.

1.3 Offerte: ieder schriftelijk aanbod van Vakmanvinden.nl met betrekking tot het aankopen/leveren van offerteaanvragen en/of leads.

1.4 Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met Vakmanaanhuis.nl B.V. .nl met betrekking tot het aankopen/leveren van offerteaanvragen en/of leads.

1.5 Opdrachtgever: bezoekers van de website www.vakmanvinden.nl die een vraag/opdracht aan Vakmanvinden.nl voorleggen met als doel het vinden van een Afnemer die aan deze vraag/opdracht kan voldoen.

1.6 Leads: een summiere omschrijving van een behoefte aan een bepaald product of dienst, die door een (potentiële) Opdrachtgever aan Vakmanvinden.nl is voorgelegd en die kan uitmonden in een overeenkomst tussen deze (potentiële) Opdrachtgever en Afnemer.

1.7 Werkdagen: maandag tot en met vrijdag, tussen 09:00 en 17:00 uur, met uitzondering van de in Nederland erkende feestdagen.

1.8 Schriftelijk: naast de oorspronkelijke betekenis, wordt onder schriftelijk in deze voorwaarden tevens verstaan correspondentie, bevestigingen en overeenkomsten die elektronisch zijn verzonden of tot stand gekomen.

Artikel 2. Toepassingsbereik

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, van toepassing op alle aanbiedingen en Offertes aan derden van Vakmanvinden.nl, alsmede op alle overeenkomsten die Vakmanaanhuis.nl B.V. in de hoedanigheid van Vakmanvinden.nl met derden sluit, alsmede alle rechtshandelingen die zich naar aanleiding van of in verband met aanbiedingen, Offertes of overeenkomsten kunnen voordoen.

2.2 Eventuele (algemene) voorwaarden waarvan derden zich bedienen bij het sluiten van overeenkomsten of anderszins verrichten van rechtshandelingen, binden Vakmanaanhuis.nl B.V. niet, behoudens voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Vakmanaanhuis.nl B.V. of een rechtsgeldig vertegenwoordiger van Vakmanaanhuis.nl B.V. geheel of gedeeltelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Offertes

3.1 Iedere schriftelijke Offerte of aanbieding door of namens Vakmanvinden.nl is vrijblijvend en bindt Vakmanaanhuis.nl B.V.  (daaronder begrepen: Vakmanvinden.nl) niet, behalve en voor zover schriftelijk en uitdrukkelijk anders is vermeld of door partijen is overeengekomen.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1 Vakmanaanhuis.nl B.V. behoudt alle intellectueel eigendomsrechten, waaronder de auteursrechten, op de door Vakmanvinden.nl verstrekte documenten, bescheiden, materialen, gegevens, teksten, et cetera.

4.2 Zonder uitdrukkelijke toestemming van Vakmanaanhuis.nl B.V. mogen door Vakmanvinden.nl verstrekte documenten, bescheiden, materialen, gegevens, teksten en/of andere zaken niet worden gekopieerd en/of getoond dan wel ter beschikking of inzage worden gesteld aan derden.

Artikel 5. Overeenkomst

5.1 Een overeenkomst komt eerst tot stand op het moment van mondelinge dan wel schriftelijke kennisgeving van acceptatie of ondertekening door Afnemer van een door Vakmanvinden.nl namens Vakmanaanhuis.nl B.V. opgestelde en aangeboden overeenkomst.

5.2 Indien Afnemer een door Vakmanvinden.nl verstrekte lead accepteert voordat sprake is van een door Vakmanvinden.nl opgestelde en aangeboden overeenkomst en ondertekening daarvan door Afnemer, wordt de overeenkomst tussen Vakmanvinden.nl en Afnemer conform de door Vakmanvinden.nl opgestelde versie geacht te zijn tot stand gekomen op het moment van acceptatie van de lead door Afnemer.

Artikel 6. Beëindiging overeenkomst

6.1 Afnemer en Vakmanvinden.nl gaan, tenzij anders overeen is gekomen, een overeenkomst aan voor onbepaalde tijd. Afnemer kan te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang. Indien de schriftelijke opzegging wordt ontvangen door Vakmanvinden, deactiveert Vakmanvinden.nl binnen twee werkdagen het account.

6.2 Vakmanvinden.nl behoudt zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig, zonder opgaaf van reden en zonder opzegtermijn te beëindigen.

Artikel 7. On hold

7.1 Het staat Afnemer te allen tijde vrij om het gebruikersaccount, met behoud van de bijbehorende reviews in de zin van artikel 10 van deze voorwaarden, on hold te plaatsen. Gedurende de tijd dat een gebruikersaccount on hold staat, worden geen offerteaanvragen ontvangen door Afnemer en wordt Afnemer niet getoond aan (potentiële) Opdrachtgevers.

7.2 Aan het on hold stellen van een gebruikersaccount in de zin van artikel 7.1 van deze voorwaarden is een maximum gesteld van twee opeenvolgende kalendermaanden, gerekend vanaf de dag dat de account on hold wordt gezet. Na verloop van deze periode kan Vakmanvinden.nl de overeenkomst ontbinden. Daarmee komen ook alle aan het gebruikersaccount behorende rechten te vervallen.

Artikel 8. Overmacht

8.1 Indien nakoming van de overeenkomst door Vakmanvinden.nl ten gevolge van een toestand van overmacht niet redelijkerwijs kan worden verlangd, is Vakmanvinden.nl gerechtigd de uit de overeenkomst voortvloeiende prestaties op te schorten tot deze toestand van overmacht eindigt.

8.2 Onder overmacht wordt mede, doch niet uitsluitend, verstaan: bedrijfsstoringen van technische aard of onderbreking van de bedrijfsactiviteiten van Vakmanvinden.nl om andere redenen.

Artikel 9. Diensten Vakmanvinden.nl

9.1 Vakmanvinden.nl spant zich in Afnemer leads te leveren die zoveel mogelijk, en in ieder geval de overeengekomen hoeveelheid, commercieel relevante informatie bevatten die door een (potentiële) Opdrachtgever wordt aangeleverd. Onder deze informatie wordt in ieder geval verstaan: een telefoonnummer en/of e-mailadres van de (potentiële) Opdrachtgever en een beknopte omschrijving van de vraag/opdracht van de (potentiële) Opdrachtgever.

9.2 De door Vakmanvinden.nl aan Afnemer te verstrekken leads worden doorgegeven op het door Afnemer opgegeven e-mailadres.

9.3 Afnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate opvolging en uitvoering van de verkregen leads en vragen/opdrachten.

9.4 Als Afnemer opvolging of uitvoering geeft aan door Vakmanvinden.nl gegenereerde leads, door een offerte aan de Opdrachtgever te verstrekken, verplicht Afnemer zich ertoe om deze offerte kosteloos uit te brengen. Afnemer mag aan Opdrachtgever geen inmeetkosten, voorrijdkosten of enige andere kosten in rekening brengen ten aanzien van het kunnen uitbrengen van een offerte.

Artikel 10. Reviews

10.1 Opdrachtgevers kunnen de door Afnemer geleverde diensten beoordelen. Deze reviews zijn zichtbaar op de website van Vakmanvinden.nl. Afnemer heeft, behoudens het leveren van de dienst in eerste instantie, geen invloed op (de inhoud van) deze reviews. De inhoudelijke beoordeling van de reviews blijft te allen tijde voorbehouden aan Vakmanvinden.nl.

10.2 Het indienen of doen indienen door Afnemer van valse reviews is verboden. Bij schending van dit verbod behoudt Vakmanvinden.nl zich het recht voor passende maatregelen te treffen, daaronder mede verstaan, maar niet uitsluitend het verhalen van eventueel door Vakmanvinden.nl geleden (in)directe schade.

Artikel 11. Reclamering

11.1 Afnemers hebben het recht om offerteaanvragen te reclameren als een offerteaanvraag voldoet aan een van de volgende voorwaarden:

 • Offerteaanvragen met een ongeldig telefoonnummer;
 • Offerteaanvragen buiten de gekozen regio of categorie;
 • Dubbel ontvangen offerteaanvragen;
 • Offerteaanvragen met fictieve gegevens

11.2 Reclamaties dienen binnen 10 werkdagen na verzending van een offerteaanvraag aan Afnemer per e-mail te worden ingediend bij Vakmanvinden.nl op het e-mailadres: reclamaties@vakmanvinden.nl, met vermelding van het leadnummer en de reden van reclamatie. Vakmanvinden.nl zal binnen één kalendermaand na het ontvangen van een reclamatie beoordelen of de reclamatie terecht is in de zin van artikel 11.1. Het oordeel van Vakmanvinden.nl hieromtrent is bindend.

11.3 Vakmanvinden.nl zal ter compensatie van iedere correct en terecht ingediende reclamatie de waarde van de gereclameerde offerteaanvraag verrekenen met de eerstvolgende offerteaanvragen na het goedkeuren van de desbetreffende reclamatie.

Artikel 12. Wijzigingen en geldigheid

12.1 Vakmanvinden.nl behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze algemene voorwaarden op ieder moment eenzijdig te wijzigen en deze gewijzigde voorwaarden op haar overeenkomsten, Offertes, aanbieding en prestaties van toepassing te verklaren. Afnemer zal ingeval van wijzigingen in deze voorwaarden schriftelijk worden geïnformeerd.

12.2 Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in haar contactgegevens. Indien door nalatigheid van Afnemer deze contactgegevens niet (langer) correct zijn en Vakmanvinden.nl hierdoor niet kan voldoen aan de uit art. 9.2 voortvloeiende verplichtingen, komt eventuele schade voor rekening van Afnemer.

12.3 Op verzoek van Afnemer kunnen de volgende zaken in de overeenkomst te allen tijde worden aangepast:

 • het aantal regio’s van waaruit Afnemer aanvragen ontvangt;
 • het maximale aantal leads dat wordt geleverd;
 • het maximale budget van Afnemer per tijdseenheid;
 • het type klus, de categorieën en het type aanvraag dat wordt geleverd.

Aanpassingen worden binnen twee werkdagen doorgevoerd door Vakmanvinden.nl, mits deze schriftelijk worden doorgegeven.

12.4 Ingeval één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig, vernietigbaar, ongeldig of onvolledig blijken te zijn, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen in deze voorwaarden. Afnemer en Vakmanvinden.nl zullen in overleg de betreffende bepalingen vervangen door afspraken die naar aard, inhoud en strekking de oorspronkelijke bepalingen zoveel mogelijk benaderen.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1 De door Vakmanvinden.nl aangeleverde informatie, daaronder begrepen, doch niet uitsluitend, de informatie die Vakmanvinden.nl levert met betrekking tot een (potentiële) Opdrachtgever, wordt zo volledig, zorgvuldig en correct mogelijk aan Afnemer verstrekt. Vakmanvinden.nl staat echter niet in voor de juistheid van de verstrekte informatie en kan evenmin aansprakelijk worden gesteld uit dien hoofde, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste informatie enigerlei schade ontstaat bij Afnemer.

13.2 Vakmanvinden.nl is nimmer partij bij enige overeenkomst die tussen Afnemer en een Opdrachtgever tot stand komt, ongeacht of de totstandkoming van deze overeenkomst een gevolg is van een door Vakmanvinden.nl verstrekte lead. Voor het uitblijven van betaling door Opdrachtgever aan Afnemer kan Vakmanvinden.nl derhalve nimmer aansprakelijk worden gesteld.

13.3 Ingeval van schade veroorzaakt door, of als gevolg van de tussen Afnemer en Vakmanvinden.nl gesloten overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen, is Vakmanvinden.nl slechts verantwoordelijk voor eventuele directe schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Vakmanvinden.nl of een van zijn werknemers. De aansprakelijkheid van Vakmanvinden.nl strekt tot maximaal de hoogte van het factuurbedrag dat gemoeid is met de uitvoering van de tussen Afnemer en Vakmanvinden.nl gesloten overeenkomst waardoor de schade is veroorzaakt.

13.4 Vakmanvinden.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, schade aan omzet en/of winstderving bij Afnemer.

13.5 Afnemer dient de schade onverwijld, doch uiterlijk binnen één maand nadat deze is ontdekt, of redelijkerwijs had moeten worden ontdekt, melden aan Vakmanvinden.nl. Ieder recht op schadevergoeding jegens Vakmanvinden.nl vervalt na het verstrijken van het ontstaan van deze meldingsplicht.

Artikel 14. Prijzen en betaling

14.1 De prijzen in Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten van Vakmanvinden.nl zijn exclusief btw en overige eventueel van toepassing zijnde belastingen, heffingen en rechten, tenzij expliciet anders vermeld.

14.2 Vakmanvinden.nl behoudt zich het recht voor de prijzen voor het aankopen van leads periodiek te wijzigen, ongeacht of deze wijziging voorzienbaar was op het moment dat Vakmanvinden.nl zijn Offerte vervaardigde, dan wel de overeenkomst met Afnemer heeft gesloten.

14.3 Betaling van Afnemer aan Vakmanvinden.nl van de uit overeenkomsten voortvloeiende verschuldigde bedragen kan op de volgende wijzen:

 • via factuurbetaling achteraf (iDeal, bankoverschrijving of credit card);
 • via automatische incasso, waartoe Vakmanvinden.nl in dat geval wordt gemachtigd door Afnemer;
 • bij vooruitbetaling, door middel van gebruik van het prepaid-systeem.

14.4 Ingeval de betaling niet (tijdig) op de overeengekomen wijze is voldaan zal Afnemer een schriftelijke betalingsherinnering ontvangen met daarin genoemd een uiterste betalingstermijn van 7 dagen. Indien Afnemer niet binnen 7 dagen voldoet aan hetgeen in deze herinnering wordt gevorderd, is Afnemer van rechtswege in verzuim. Afnemer is dan aan Vakmanvinden.nl een rentevergoeding verschuldigd van de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als een gehele maand. Daarnaast is Afnemer aan Vakmanvinden.nl verschuldigd alle in de redelijkheid gemaakte kosten om buiten rechte betaling van de declaratie te verkrijgen, welke kosten minimaal 15% van de hoofdsom zullen bedragen vermeerderd met omzetbelasting met een minimum van 70 euro, zonder dat de opdrachtnemer gehouden is aan te tonen of hij de betreffende kosten daadwerkelijk heeft gemaakt. Voorts is opdrachtgever in dat geval aan opdrachtnemer verschuldigd alle door opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke kosten. Indien opdrachtnemer derden inschakelt voor de gerechtelijke dan wel buitengerechtelijke werkzaamheden, dan is de opdrachtgever alle kosten, die deze derden in verband met buitengerechtelijke en/ of gerechtelijke werkzaamheden maakt direct dan wel indirect eveneens aan opdrachtnemer verschuldigd.

Artikel 15. Uitblijven betaling

15.1 Indien betaling van een door Afnemer verschuldigd bedrag geheel of gedeeltelijk uitblijft en Afnemer door Vakmanvinden.nl aan deze verschuldigde betaling is herinnerd in de zin van artikel 14.4 van deze voorwaarden, behoudt Vakmanvinden.nl zich het recht voor het account van Afnemer (tijdelijk) on hold te plaatsen in de zin van artikel 7 van deze voorwaarden.

15.2 Artikel 7.2 van deze voorwaarden is overeenkomstig van toepassing ingeval het uitblijven van betaling door Afnemer reden is voor het on hold plaatsen van een gebruikersaccount.

Artikel 16. Overdraagbaarheid

16.1 Het is Afnemer niet toegestaan rechten en verplichtingen verbonden aan en voortvloeiend uit een overeenkomst met Vakmanaanhuis.nl B.V. aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vakmanaanhuis.nl B.V.

16.2 Verkoop of doorverkoop van door Afnemer ontvangen offerteaanvragen en/of gegevens van (potentiële) Opdrachtgevers aan derden is niet toegestaan. Bij schending van deze bepaling door Afnemer staat het Vakmanaanhuis.nl B.V. vrij de (in)directe schade die dientengevolge is geleden op Afnemer te verhalen.

Artikel 17. Privacybeleid

17.1 Vakmanvinden.nl verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving en binnen het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens.

17.2 Vakmanvinden.nl verbindt zich ertoe de door (potentiële) Opdrachtgever(s) aangeleverde gegevens uitsluitend aan de Afnemers bekend te maken. Daarnaast verbindt iedere, afzonderlijke Afnemer zich ertoe die gegevens enkel en alleen te gebruiken indien en voor zover deze nodig zijn voor het behandelen en uitvoeren van de opdracht/vraag van de Opdrachtgever.

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1 Op de overeenkomsten tussen Vakmanaanhuis.nl B.V. en Afnemer(s), waarvan de onderhavige voorwaarden onlosmakelijk deel uitmaken, is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk niet van toepassing.

18.2 Geschillen tussen Afnemer en Vakmanaanhuis.nl B.V. zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief: